באזור האישי הלקוחות יכולים לבצע בין היתר

* לעדכן טפסים ושאלונים

* לעדכן משימות שבאחריותם

* למלא בקשת שירות מהמשרד 

* לעדכון פרטים אישיים

* לאתר מסמכים שונים / תעודות ואישורים

* להוסיף אנשי קשר או רמת הרשאה 

Users-Login2